Chương trình Anh Văn Nghe Nói

GIÁO TRÌNH ALL CLEAR – LET’S TALK – ĐẠI HỌC CAMBRIDGE

Let’s Talk 1:

*LC 1a (10 Tuần)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 70 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 7 & Chủ Nhật (7h30 – 9h30 AM; 9h30 – 11h30 AM)

*LC 1b (10 Tuần)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 70 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 7 & Chủ Nhật (7h30 – 9h30 AM; 9h30 – 11h30 AM)

*LC 1c (10 Tuần)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 70 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 7 & Chủ Nhật (7h30 – 9h30 AM; 9h30 – 11h30 AM)

Let’s Talk 2:

*LC 2a (10 Tuần)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 80 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 2, thứ 4, thứ 6 Hoặc 3/5/7 (9h30 AM – 11h00 AM; 15h30 – 17h PM; 17h 30 – 19h PM; 19h30 – 21h PM).

*LC 2b (10 Tuần)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 80 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 2, thứ 4, thứ 6 Hoặc 3/5/7 (9h30 AM – 11h00 AM; 15h30 – 17h PM; 17h 30 – 19h PM; 19h30 – 21h PM).

*LC 2c (10 Tuần)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 80 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 2, thứ 4, thứ 6 Hoặc 3/5/7 (9h30 AM – 11h00 AM; 15h30 – 17h PM; 17h 30 – 19h PM; 19h30 – 21h PM).

Let’s Talk 3:

*LC 3a (10 Tuần)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 85 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 2, thứ 4, thứ 6 Hoặc 3/5/7 (9h30 AM – 11h00 AM; 15h30 – 17h PM; 17h 30 – 19h PM; 19h30 – 21h PM).

*LC 3b (10 Tuần)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 85 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 2, thứ 4, thứ 6 Hoặc 3/5/7 (9h30 AM – 11h00 AM; 15h30 – 17h PM; 17h 30 – 19h PM; 19h30 – 21h PM).

*LC 3c (10 Tuần)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 85 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 2, thứ 4, thứ 6 Hoặc 3/5/7 (9h30 AM – 11h00 AM; 15h30 – 17h PM; 17h 30 – 19h PM; 19h30 – 21h PM).

ASIE – Nơi tạo cho bạn một nghề nghiệp vững chắc.

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC