Chương trình ăn văn cho thiếu nhi (7 – 13 tuổi)

GIÁO TRÌNH UP AND WAY, LET’S GO – ĐẠI HỌC OXFORD

Stater:

*S1 (5 tháng)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 65 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 7 & Chủ Nhật (7h30 – 9h30 AM; 9h45 – 11h45 AM; 15H15 – 17H15 PM)

*S2 (5 tháng)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 65 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 7 & Chủ Nhật (7h30 – 9h30 AM; 9h45 – 11h45 AM; 15H15 – 17H15 PM)

Movers:

*M1 (5 tháng)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 70 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 7 & Chủ Nhật (7h30 – 9h30 AM; 9h45 – 11h45 AM; 15H15 – 17H15 PM)

*M2 (5 tháng)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 70 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 7 & Chủ Nhật (7h30 – 9h30 AM; 9h45 – 11h45 AM; 15H15 – 17H15 PM)

Flyers:

*F1 (5 tháng)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 75 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 7 & Chủ Nhật (7h30 – 9h30 AM; 9h45 – 11h45 AM; 15H15 – 17H15 PM)

*F2 (5 tháng)

 • Giáo viên Việt Nam và Bản Ngữ
 • Chi phí: 75 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 3, Thứ 5 & Thứ 7 (7h30 – 9h30 AM; 9h45 – 11h45 AM; 15H15 – 17H15 PM; 16hh – 17h30 PM; 17h30 – 19h00 PM).

ASIE – Nơi tạo cho bạn một nghề nghiệp vững chắc.

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC